Cíle

  • Cílem služby je především ochrana veřejného zdraví, snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se 
  • zneužíváním návykových látek a jinými závislostmi. K tomu je potřeba:
    • Pozitivní změna rizikového chování samotných uživatelů drog navázaných na službu.
    • Změna chování a postojů sociálního okolí uživatelů drog a široké veřejnosti k drogové problematice, která se jich přímo nebo nepřímo týká.

Cílů dosahujeme prostřednictvím služeb zaměřených na:

  • podporu ke změně životního stylu uživatelů drog
  • podporu uživatelů drog, kteří se rozhodnou vydat se na cestu směrem k abstinenci od drog
  • pomoc a podporu lidem z řad sociálního okolí uživatelů drog (rodiče, příbuzní, známí) ke změně životního stylu a k překonání nelehkého období spojeného se skutečností, že někdo z blízkých užívá návykové látky
  • osvětovou činnost v oblasti drogové problematiky - informování laické veřejnosti a mládeže o námi poskytované službě a o rizicích spojených s užíváním drog