2) Pokud se rozhodnete s námi spolupracovat

Jaká vám zaručujeme práva:


Všechna níže uvedená práva vychází z Listiny základních práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků a interních směrnic o.s. Prevent.
 • Klient má právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, socioekonomické či kulturní charakteristiky.
 • Klient má právo na základní lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení) i majetkovou a to po celou dobu kontaktu při využívání všech typů služeb.
 • Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost.
 • Klient má právo být (jemu srozumitelným způsobem) informován o službě, její filosofii, metodách, rozsahu a trvání, podmínkách, zásadách a pravidlech (včetně např. disciplinárních sankcí, způsobu ukončení, důvěrnosti informací apod.) do té míry, aby na ně mohl vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně spolurozhodovat o svém setrvání ve službě.
 • Klient má právo kdykoliv opustit službu na vlastní žádost bez dalších negativních důsledků pro sebe.
 • Klient má právo si podat stížnost a být informován o postupu při uplatňování stížnosti
 • Jde-li o námi zprostředkovaný kontakt s jinou institucí, máte právo se rozhodnout, zda hodláte do tohoto kontaktu vstoupit, a pokud ano, s kým.
 • Klient má právo seznámit se, jak je nakládáno s jeho osobními údaji a jak je vedena dokumentace v zařízení.

Jaké budou vaše povinnosti:


Povinností klientů programu je dodržovat níže uvedená pravidla Kontaktního centra PREVENT Strakonice.

Povinnosti klientů:

 • Zákaz manipulace s drogami (před pracovníky), vlastní užívání drog, přijímání drog od druhého a jejich nabízení druhému. Pojem ,,drogy“ zahrnuje i alkohol a léčiva s návykovým potenciálem.
 • Zákaz násilného chování vůči pracovníkům – fyzická agrese, terorizování, týrání, vydírání, šikanování, sexuální násilí.
 • Není dovoleno manipulovat se zbraněmi – střelné, bodné nebo sečné zbraně s nepokrytou čepelí delší než 8cm v přítomnosti pracovníků.
 • Úmyslně nepoškozovat vybavení KC.
 • Dále jsou zakázány tzv. "drogové řeči", slovní agrese a hrubost, rasová či jiná diskriminace, projevy ideového fanatismu, vynášení osobních informací o ostatních klientech, se kterými jste v kontaktu.
 • Aktuálně intoxikovanému klientovi ( včetně intoxikace alkoholem) nemusí být poskytnuta žádná služba.
 • Pracovníci si ve vztahu s klienty vyhrazují právo „konečného rozhodnutí“ komu a jaké služby aktuálně poskytnout. Toto právo však nesmí být uplatňováno v rozporu s výše zmíněnými právy a povinnostmi klientů. Funkce tohoto opatření je zajistit bezpečnost klientů, pracovníků a zařízení při poskytování služeb a umožňuje řešit mimořádné situace (např. při práci se silně intoxikovaným nebo agresivním klientem atp.).
 • Může-li klient svým zdravotním stavem ohrozit ostatní klienty a pracovníky, je jeho povinností minimalizovat možnost nákazy, popř. tuto skutečnost oznámit pracovníkovi.