Strategické cíle

STRATEGICKÉ CÍLE KCP ST 2016

Krátkodobé strategické cíle zařízení na rok 2016 – vymezení základních bodů a jejich zhodnocení:

Vzhledem k zachování stejného rámce služeb a jejich personálního zabezpečení jsou strategické cíle na r. 2016 obdobné, jako v předchozím roce.

1. Minimální nabídka služeb:
    I v případě provozně technických potíží zajistit tuto minimální nabídku poskytovaných služeb:

- výměnný program
- krizová intervence
- první pomoc a základní zdravotní ošetření
- podávání informací a odkazů na dostupné služby

Zhodnocení:    
Cíl se podařilo naplnit. K mimořádnému zavření zařízení nebo k omezení služeb na bazální došlo pouze v rámci omezení provozu (KCP ST 5xx / rok) – omezení vycházela z personálně technických omezení, kdy se nepodařilo zajistit přítomnost minimálně 2 pracovníků v zařízení.

2. Zapojení skryté populace uživatelů drog (UD) do služeb:
    Užší zapojení skryté populace UD do služeb díky indigennímu programu a sekundárnímu výměnnému programu + vyšší protestovanost této cílové skupiny, tzn.:

- podpora indigenního programu a sekundárních výměn na úrovni cca 30% zajištění celkového objemu služeb v rámci výměnného programu (vip)
 
Zhodnocení:
Po odchodu indigenního pracovníka na jaře r. 2015 došlo i k přerušení kontaktů s velkou částí z výše uvedených klientů. Přesto se po určité době alespoň malá část bývalých klientů indigenního programu v KCP ST začala objevovat. Nepodařilo se však naplnit objem plánovaných služeb a protestovanosti v této skryté skupině uživatelů. V průběhu roku jsme aktivně oslovovali klienty s nabídkou spolupráce v rámci indigenního programu, ale bezúspěšně. V současné době sháníme nové kandidáty na pozici indigenního pracovníka.

 - v případě výpadku indigenního pracovníka KC posílit spolupráci s terénním programem Jihočeský streetwork Prevent (TP JSP ČB) na úrovni oslovovacích aktivit a odkazů do KCP - aktivitu realizovat alespoň 1x / 14 dní
 
Zhodnocení:
Aktivita naplněna částečně vzhledem k časové dotaci a možnostem JSP (ovlivněno i ukončením individuálního projektu v září 2015 a malou participací města Strakonice na spolufinancování této služby). S JSP úzce spolupracujeme, v lokalitě působí 1x týdně v časové dotaci 3h/týden, která nemůže vynahradit výpadek indigenních pracovníků. Spolupráci s JSP zároveň koordinujeme s hlášením MP Strakonice týkající se nálezů pohozených jis ve městě.
 
- v případě poklesu výkonů a počtu klientů čtvrtletně o více jak 30% - realizovat pravidelné oslovovací aktivity v rozsahu 2x týdně v časové dotaci max. 4h týdně + vymezení spolupráce a aktivit s JSP ČB s cílem zamezení dublování podobných služeb v jedné lokalitě a posílení odkazování klientů z terénu do KC. 
 
Zhodnocení:
Aktivitu jsme začali  nepravidelně realizovat od února 2016, ke zpravidelnění aktivity došlo v červnu 2016. Pracovník KCP ST vyrážel s pracovníkem JSP ČB 1x/14 dní na tzv. večerní terén s cílem oslovit a kontaktovat potenciální zájemce o služby zejména z řad skryté populae uživatelů NL přímo v terénu. Intenzita těchto oslovovacích terénů nebyla příliš velká, protože ve službě KCP ST nedošlo uvedenému poklesu výkonů a počtu klientů, který by tuto aktivitu priorizoval. Výrazný průnik do skryté skupiny uživatelů drog se ale bohužel nepodařil. Opět se potvrdil předpoklad, že v totmot směru je nejefektivnější spolupráce s indigenním pracovníkem.

- využít za KC možností oslovovat v rámci společensko-kulturních akcí (např. Mezibrány, hudební Kotel, Týden sociálních služeb, Zdravé město, festivaly atp.) - ve spolupráci s JSP ČB.
 
Zhodnocení:
Za KCP realizováno částečně – odkazy na akce byly přenechány do režie JSP, za KCP se vybraných aktivit účastnili zejména pracovníci, kteří byli svými úvazky děleni mezi KCP a JSP.

3. Personální stabilizace a spektrum služeb: 

- personální stabilizace týmu KCP, která povede k zajištění širšího spektra služeb – zejména na úrovni poradenských aktivit
 
Zhodnocení:
I v uplynulém roce zajišťoval jeden tým provoz dvou zařízení – Kontaktního centra Prevent Prachatice a Kontaktního centra Prevent Strakonice. Oba provozy ovlivnila hned v počátku roku náhlá a dlouhodobá pracovní neschopnost kolegyně. Tuto skutečnost jsme řešili přijetím nové kolegyně na dobu určitou a zároveň byla k dispozici kolegyně na DPP pro vykrývání služeb. Od druhé poloviny roku se situace stabilizovala díky návratu kolegyně z nemocenské.

4. Certifikace RVKPP

- příprava na další kolo certifikací odborné způsobilosti RVKPP (leden 2016) může zefektivnit a více sjednotit některé zavedené postupy při poskytování služeb.

Zhodnocení:
Aktivitu se podařilo naplnit – v únoru 2016 proběhlo další kolo certifikací kontaktních a poradenských služeb KCP ST. Certifikační tým RVKPP dospěl k závěru, že tyto služby jsou personálně i administrativně velmi dobře připraveny k poskytování. Zařízení byl následně udělen certifikát na v maximálně možném rozsahu – dalších 4 let.

5. Koncepce financování adiktologických služeb: 

- podpora měst a obcí v regionu k jejich zapojení ke Koncepci spoluúčasti měst a obcí na financování protidrogových služeb na území Jč. kraje.

Zhodnocení:
Za KCP naplněno částečně – úkol delegován spíše na úroveň managementu organizace. Nicméně  je tato problematika průběžně řešena na lokální úrovni v rámci setkávání s komunálními politiky (Zdravé město, KPSS, pracovní skupiny…). Spoluúčast klíčových partnerů pro naplnění tohoto cíle však nadále nesplňuje očekávání.

Dlouhodobé strategické cíle zařízení (na 1 – 4 roky):

Udržení funkčního KCP nabízejícího 5 dnů v týdnu kontaktní a poradenské služby na úrovni standardů kvality.
 
Zhodnocení: 
Z pohledu KCP se tento cíl daří naplňovat.